شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

آگهی فراخوان پیمانکاری خاکبرداری و خاکریزی

شرکت نصیر عمران آریا در نظر دارد عملیات خاکبرداری و خاکریزی در یکی از پروژه های خود را در استان ایلام از طریق فراخوان عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 26/05/1401  با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .

031-33246445 داخلی 342 آقای مهندس ایرانی