شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج
رتبه رشته
1 راه و ترابری
1 ساختمان و ابنیه
2  تاسیسات و تجهیزات
4 آب
5 صنعت و معدن
5 نفت و گاز
4 کشاورزی