شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج
رتبهرشته
1راه و ترابری
1ساختمان و ابنیه
2 تاسیسات و تجهیزات
5آب
5کشاورزی