شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج
رتبهرشته
5آب
2 تاسیسات و تجهیزات
1راه و ترابری
1ساختمان و ابنیه
5کشاورزی و فضای سبز