شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

سالن های چهارگانه کاوه -متروی اصفهان

عنوان پروژه:سالن های چهارگانه کاوه، متروی اصفهان
کارفرما:سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور:مهندسین مشاور ایمــر
محل اجرای پروژه:شهر اصفهان
شرح مختصر و هدف پروژه:• احداث سالن های خدمات جنبی متروی اصفهان با کاربری انبار و سالن های تعمیر و نگهداری خط و قطار به مساحت تجمعی 14.000 مترمربع، شامل 4 دستگاه سوله صنعتی با پوشش ساندویچ پانل.
• احداث ساختمان های اداری به مساحت تجمعی 2.500 مترمربع.
• اجرای تجهیزات و تأسیسات برقی و مکانیکی.
احجام عملیات اجرایی:• کارهای فولادی سنگین: 1.300 تن
• آرماتوربندی و کارهای فولادی سبک: 650 تن
• پوشش ساندویچ پانل: 22.000 مترمربع
• قالب بندی: 10.000 مترمربع
• بتن ریزی: 10.000 مترمکعب
• عملیات خاکی: 80.000 مترمکعب