شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه خط شمالی-جنوبی قطار شهری اصفهان

عنوان پروژه: قطعه سوم فاز دو، خط شمالی-جنوبی  قطار شهری اصفهان
کارفرما:سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور:مهندسین مشاور هگزا
محل اجرای پروژه:استان اصفهان- اصفهان
شرح مختصر و هدف پروژه:سازه زیر گذر شامل یک باکس و سقف قوسی بتنی به طول 2440 متر بوده است.
همچنین دارای یک باکس با ستونهایی به روش شمع های در جا ریز و سقف مسطح به طول 265 متر است.
اجرای سازه بخش مرکزی ایستگاههای موجود در مسیر به طول 300 متر
اجرای زیرگذر به روش کند وپوش
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی: 4,200 تن
• بتن ریزی: 50,000 مترمکعب
• قالب بندی: 70,000 مترمربع
• عملیات خاکی: 400,000 مترمکعب
• عایقکاری سقف و بدنه: 64,700 مترمربع