شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع غیرهم سطح شهید رجایی-رشت

عنوان پروژه: تقاطع غیرهم سطح شهید رجایی 
کارفرما: شهرداری رشت 
مشاور: مهندسین مشاور آرمان شهر شمال 
محل اجرای پروژه: شهر رشت 
شرح مختصر و هدف پروژه:احداث یک تقاطع غیرهم سطح دو سطحی، به صورت زیرگذر شامل عرشه زیرگذر با دو عدد دوربرگردان و رمپ های ورودی و خروجی، با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محل تقاطع.
• زیرگذر دارای طول تجمعی 402 متر و عرض 17/5 متر بوده که قسمت عرشه آن متشکل از تیرهای پیش ساخته بتنی به همراه دال بتنی فوقانی بوده و دارای 74 متر طول می باشد.
• سازه دیواره های حائل زیرگذر از نوع شمع بتنی درجاریز می باشد.
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی و کارهای فلزی: 840 تن
• قالب بندی: 7.400 مترمربع
• بتن ریزی: 6.200 مترمکعب
• حفاری و اجرای شمع: 3.500 مترطول
• عملیات خاکی: 30.000 مترمکعب