شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع غیرهمسطح آیت ا.. نجفی

عنوان پروژه:طرح و ساخت تقاطع غیرهمسطح آیت ا.. نجفی
کارفرما:شهرداری همدان
مشاور همکار:مهندسین مشاور هگـــزا
نوع قرارداد:طرح و ساخت (EPC)
محل اجرای پروژه:شهر همدان
شرح مختصر و هدف پروژه:طراحی و ساخت یک تقاطع غیرهمسطح سه سطحی، شامل دو پل روگذر در دو طبقه مجزا به همراه شش عدد رمپ و لوپ دسترسی، با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محل تقاطع.
• هر دو سطح 1+ و 2+ تقاطع، روگذر هایی از نوع پل پیش تنیده با عرشه دال مجوف بتنی درجاریز می باشند.
• روگذر سطح 1+ ، دارای طول تجمعی 700 متر بوده که قسمت عرشه آن دارای 234 متر طول، 27 متر عرض و بیشترین ارتفاع 8.3 متر از سطح زمین می باشد و شامل 11 دهانه با بیشترین طول دهانه 44 متر می باشد.
• روگذر سطح 2+ ، دارای طول تجمعی 940 متر بوده که قسمت عرشه آن دارای 600 متر طول، 8 متر عرض و بیشترین ارتفاع 17 متر از سطح زمین می باشد و شامل 18 دهانه با بیشترین طول دهانه 45 متر می باشد.
• زیرسازه عرشه ها متشکل از شمع های بتنی درجاریز بوده و دیوار حائل رمپها از نوع خاک مسلح با تسمه های فولادی و قطعات پیش ساخته بتنی می باشد.
احجام عملیات اجرایی:• مساحت عرشه پلها: 11.000 مترمربع
• استرند پیش تنیدگی: 240 تن
• آرماتوربندی و کارهای فولادی: 3.000 تن
• قالب بندی: 33.000 مترمربع
• بتن ریزی: 29.000 مترمکعب
• حفاری و اجرای شمع: 5.400 مترطول
• دیوار پیش ساخته: 3.300 مترمربع
• عملیات خاکی: 41.000 مترمکعب
• آسفالت: 5.100 تن