شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه پل چالوس

عنوان پروژه:تقاطع های محور کرج-چالوس با کمربندی های چالوس و نوشهر
کارفرما:وزارت راه و شهرسازی
مشاور:شرکت مهندسین مشاور هگزا
محل اجرای پروژه:استان مازندران- چالوس
شرح مختصر و هدف پروژه:احداث مجموعه تقاطع های غیرهمسطح و تعریض و بهسازی مسیر راه در محل تلاقی محور کرج-چالوس با کمربندی های چالوس و نوشهر با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محل تقاطع ها شامل:
• پل بزرگ چالوس-تنکابن به طول 431 متر که از نوع طره متعادل پیش تنیده بوده و متشکل از قطعات پیش ساخته بتنی می باشد.
• پل های تقاطع محور کرج-چالوس با کمربندی های چالوس و نوشهر
احجام عملیات اجرایی:• کارهای فولادی: 2,000 تن
• بتن ریزی: 14,000 مترمکعب
• قالب بندی: 32,500 مترمربع
• بتن پیش ساخته: 4,000 مترمکعب
• آسفالت: 16,000 تن
• احداث پل: 12,000 مترمربع