شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه پل چالوس

عنوان پروژه: تقاطع های محور کرج-چالوس با کمربندی   های چالوس و نوشهر 
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی 
مشاور: شرکت مهندسین مشاور هگزا
محل اجرای پروژه: استان مازندران- چالوس
شرح مختصر و هدف پروژه: احداث مجموعه تقاطع های غیرهم سطح   و تعریض و بهسازی مسیر راه در محل   تلاقی محور کرج-چالوس با کمربندی های   چالوس و نوشهر با هدف تسهیل تردد   ترافیک عبوری از محل تقاطع ها شامل:
 • پل بزرگ چالوس-تنکابن به طول 431 متر  که از نوع طره متعادل پیش تنیده بوده   و متشکل از قطعات پیش ساخته بتنی   می باشد.
• پل های تقاطع محور کرج-چالوس با کمربندی های چالوس و نوشهر
احجام عملیات اجرایی:• کارهای فولادی: 2,000 تن
• بتن ریزی: 14,000 مترمکعب
• قالب بندی: 32,500 مترمربع
• بتن پیش ساخته: 4,000 مترمکعب
• آسفالت: 16,000 تن
• احداث پل: 12,000 مترمربع