شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع میان جاده کرج

عنوان پروژه: تقاطع غیرهم سطح میان جاده 
 کارفرما:  شهرداری کرج 
 مشاور:  مهندسین مشاور رهاب 
 محل اجرای پروژه:  استان البرز، شهر کرج 
شرح مختصر و هدف پروژه:احداث یک تقاطع غیرهم سطح سه سطحی در محل تقاطع بلوارهای شهید بهشتی و میانجاده، شامل دو پل روگذر و دو زیرگذر به همراه دو عدد دوربرگردان و رمپ های دسترسی، با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محل تقاطع، که در فاز نخست پروژه، یکی از روگذرها و یکی از زیرگذرها به همراه رمپ های دسترسی، به شرح ذیل اجرا خواهند شد.
• سطح 1+ تقاطع، پل روگذری به طول 430 متر و عرض 10/2 تا 13/7 متر بوده که طول بزرگترین دهانه آن 70 متر می باشد و عرشه آن از نوع کامپوزیت بوده و متشکل از باکس فولادی به همراه دال یتنی می باشد.
• سطح 1- تقاطع، زیرگذری به طول 410 متر و عرض 9/4 متر بوده که سازه عرشه آن از نوع دال مجوف بتنی درجاریز به طول 120 مترمی باشد.
• دیواره های حائل زیرگذر از نوع شمع بتنی درجاریز و دیوار حائل رمپهای روگذر از نوع خاک مسلح با ژئوگرید بوده که همگی با قطعات پیش ساخته بتنی پوشش داده میشوند.
احجام عملیات اجرایی:• مساحت عرشه پلها: 4.500 مترمربع
• آرماتوربندی و کارهای فولادی سبک: 1.700 تن
• کارهای فولادی سنگین: 1.400 تن
• قالب بندی: 19.000 مترمربع
• بتن ریزی: 11.000 مترمکعب
• حفاری و اجرای شمع: 3.400 مترطول
• دیوار پیش ساخته: 4.000 مترمربع
• عملیات خاکی: 40.000 مترمکعب
• آسفالت: 3.000 تن