شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) – زنجان

عنوان پروژه:تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع)
کارفرما:شهرداری زنجان
مشاور همکار:مهندسین مشاور کرانه به کرانه پارس
نوع قرارداد:طرح و ساخت (EPC)
محل اجرای پروژه: شهر زنجان
شرح مختصر و هدف پروژه:طراحی و ساخت یک تقاطع غیرهمسطح سه سطحی در محل تقاطع بزرگراه زنجان-بیجار با بلوار شهید بهشتی، شامل یک پل روگذر و یک زیرگذر به همراه دو عدد دور برگردان و رمپ های دسترسی، با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محل تقاطع.
• سطح 1+ تقاطع، پل روگذری به طول 485 متر و عرض 7/7 متر بوده که طول بزرگترین دهانه آن 120 متر می باشد و سیستم سازه آن از نوع پل کابلی ترکه ای (Cable-Stayed Bridge) متشکل از عرشه کامپوزیت، پایلون فولادی و کابلهای ترکه ای روکش دار می باشد.
• سطح 1- تقاطع، زیرگذری به طول 450 متر و عرض 19 متر بوده که سازه عرشه آن از نوع دال مجوف بتنی درجاریز می باشد.
• دیواره های حائل زیرگذر از نوع شمع بتنی درجاریز بوده که با قطعات پیش ساخته بتنی پوشش داده شده اند.
احجام عملیات اجرایی:• مساحت عرشه پلها: 4.000 مترمربع
• آرماتوربندی و کارهای فولادی سبک: 2.500 تن
• کارهای فولادی سنگین (پایلون و عرشه): 900 تن
• قالب بندی: 16.000 مترمربع
• بتن ریزی: 30.000 مترمکعب
• کابل ترکه ای روکش دار: 15 تن
• حفاری و اجرای شمع: 10.000 مترطول
• دیوار پیش ساخته: 3.000 مترمربع
• عملیات خاکی: 210.000 مترمکعب
• آسفالت: 12.000 تن