شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع غیرهمسطح پژوهش- همدان

عنوان پروژه:طرح و ساخت تقاطع غیرهمسطح پژوهش
کارفرما:شهرداری همدان
مشاور همکار:مهندسین مشاور هگـــزا
نوع قرارداد:طرح و ساخت (EPC)
محل اجرای پروژه: شهر همدان
شرح مختصر و هدف پروژه:طراحی و ساخت یک تقاطع غیرهمسطح دو سطحی، به صورت زیرگذر شامل عرشه زیرگذر با دو عدد دوربرگردان و رمپ های ورودی و خروجی، با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محل تقاطع.
• زیرگذر دارای طول تجمعی 490 متر و 17/6 متر عرض بوده که قسمت عرشه آن از نوع دال مجوف بتنی درجاریز بوده و دارای 86 متر طول می باشد که با روش Top-Down اجرا شده است.
• سازه دیواره های حائل زیرگذر از نوع شمع بتنی درجاریز بوده که با قطعات پیش ساخته بتنی پوشش داده شده اند.
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی و کارهای فولادی: 650 تن
• قالب بندی: 6.600 مترمربع
• بتن ریزی: 9.000 مترمکعب
• حفاری و اجرای شمع: 2.400 مترطول
• دیوار پیش ساخته: 2.800 مترمربع
• عملیات خاکی: 65.000 مترمکعب
• آسفالت: 1.300 تن