شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع غیرهم سطح پژوهش- همدان

عنوان پروژه: طرح و ساخت تقاطع غیرهم سطح پژوهش 
کارفرما: شهرداری همدان 
مشاور همکار: مهندسین مشاور هگـــزا 
نوع قرارداد: طرح و ساخت (EPC) 
محل اجرای پروژه:  شهر همدان 
شرح مختصر و هدف پروژه:طراحی و ساخت یک تقاطع غیرهم سطح دو سطحی، به صورت زیرگذر شامل عرشه زیرگذر با دو عدد دوربرگردان و رمپ های ورودی و خروجی، با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محل تقاطع.
• زیرگذر دارای طول تجمعی 490 متر و 17/6 متر عرض بوده که قسمت عرشه آن از نوع دال مجوف بتنی درجاریز بوده و دارای 86 متر طول می باشد که با روش Top-Down اجرا شده است.
• سازه دیواره های حائل زیرگذر از نوع شمع بتنی درجاریز بوده که با قطعات پیش ساخته بتنی پوشش داده شده اند.
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی و کارهای فولادی: 650 تن
• قالب بندی: 6.600 مترمربع
• بتن ریزی: 9.000 مترمکعب
• حفاری و اجرای شمع: 2.400 مترطول
• دیوار پیش ساخته: 2.800 مترمربع
• عملیات خاکی: 65.000 مترمکعب
• آسفالت: 1.300 تن